Mobilný marketing – Čo sa pod týmto pojmom skrýva?

Za posledných pár rokov sa vo svete vyvinula nová z metód marketingu, takzvaný mobilný marketing. Niektorí túto metódu označujú ako následníka alebo zdokonalenú formu internet marketingu, čo však nie je pravda, i keď sa dajú nájsť určité spoločné prvky. S čiastočným oneskorením oproti ázijským krajinám, krajinám Škandinávie, USA a UK, prichádza mobilný marketing (označovaný aj Mobile Marketing alebo m-marketing) postupne aj k nám na Slovensko a do Českej republiky. Čo to vlastne mobilný marketing je a aké má výhody oproti ostatným marketingovým metódam, čiastočne popisuje tento článok.

Definovanie mobilného marketingu

Mobilný marketing (m-marketing, Mobile Marketing) je nový pojem, ktorý označuje jednu z metód priameho marketingu, založenú na využívaní mobilných zariadení, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, PDA, MDA a zriedka prenosné počítače – notebooky. Na distribúciu komerčného či nekomerčného obsahu sa používajú technológie ako SMS, MMS, YAPs, Bluetooth, WLAN, Infrared (IRDA) a iné.

Vďaka neprestajnému vzrastaniu popularity mobilných telefónov, mobilný marketing sa dá označiť ako jedna z najrýchlejšie rastúcich a najzacielenejších marketingových metód.

Pojem mobilný marketing sa dostal do popredia zo začiatku vďaka SMS-marketingu, ktorý je jeho súčasťou. Stalo sa tak potom, ako v niektorých európskych a ázijských krajinách začali niektoré spoločnosti zbierať telefónne čísla a zasielať na ne reklamu.

Oprávnenosť používania mobilného marketingu

Akokoľvek, za posledných pár rokov sa SMS stali legitímnym reklamným kanálom a jednotlivé národné či medzinárodné marketingové a reklamné asociácie vkladajú pravidlá pre mobilnú reklamu a mobilný marketing do svojich etických kódexov. Taktiež niektoré vlády začínajú vymedzovať právny rámec pre mobilný marketing vo novotvorenej legislatíve. Nakoľko však kvôli rýchlemu vzrastu popularity mobilného marketingu neboli doposiaľ presne stanovené kritériá pre používanie mobilných zariadení pre reklamu, vyskytli sa občas v niektorých krajinách, ako napríklad USA, Japonsko a podobne, prípady negatívneho používania mobile marketingu. Napriek niekoľkým negatívnym výnimkám, ktoré boli pri vývine mobile marketingu zaznamenané, sa však každá spoločnosť, ktorá si chce zachovať svoje dobré meno, snaží pri aplikovaní mobilného marketingu zachovávať všeobecne platné morálne kritériá a zásady, ako aj rešpektovať existujúcu legislatívu v danom štáte, ktorá by mohla nepriamo vplývať na využívanie mobil marketingovej metódy.

Výhody mobilného marketingu, oproti iným marketingovým metódam

Vďaka stále sa rozvíjajúcim technológiám je možnosť využívať čoraz viac a viac funkcií mobilných zariadení pre marketingové účely.
Mobilný marketing má oproti iným marketingovým metódam množstvo špecifík, vyplývajúcich zo samotnej podstaty mobilnej komunikácie. Penetrácia mobilných telefónov sa celosvetovo pohybuje okolo 90% a v niektorých krajinách už dávno presiahla 100% hladinu. Mobilné telefóny väčšina ľudí nosí zapnuté pri sebe 24hodín denne a nevie si už predstaviť život bez týchto zariadení. Navyše mobilné telefóny si ľudia zosobňujú – prispôsobujú podľa svojho imidžu, životného štýlu či nálady (zvonenia, tapety, kryty, profily...).
Vďaka množstvu rozličných pridaných funkcií sa mobilný telefón stáva multifunkčným zariadením. Na rozdiel od služieb na internete si ľudia zvykli, že za služby cez mobilný telefón musia platiť a aj keď sa vyskytne určitá služba zadarmo, zväčša je dotovaná nejakou inou formou, ako je priama platba od zákazníka.
Mobilný telefón a tým aj prvky mobilného marketingu možno využiť kdekoľvek, kde je pokrytie signálom. Výrazný faktor zohráva aj rýchlosť a kvalita. Ten najlepší a najaktuálnejší obsah sa zväčša dostáva skôr na mobilný internet ako do iných médií. Mobilný obsah možno oveľa rýchlejšie aktualizovať, než napríklad pri printových médiách.

Použitie týchto výhod sa dá znázorniť v nasledujúcom príklade:
V každom väčšom meste (ako je napríklad Bratislava), sa dá na každé miesto v ňom dostať pešo, ak má chodec na to dostatok času. Chôdza je však veľmi pomalá a ak je potrebné dostať sa rýchlejšie na niektoré vzdialenejšie miesto, pravdepodobne každý radšej nasadne do autobusu alebo iného prostriedku verejnej dopravy a zaplatí cenu lístku za použitie daného dopravného prostriedku. V prípade, že sa niekto veľmi ponáhľa a nemá čas čakať na autobusovej zastávke alebo sa nechať prevážať okľukou navyše ešte aj s mnohými zastávkami, tak si radšej zoberie taxi a je ochotný zaplatiť oveľa viac ako za bežných okolností, len aby prišiel načas.
Podobne je to aj s informáciami. Za bežných okolností, ak chce mať niekto prehľad o tom, čo sa dnes stalo vo svete, pustí si večer doma televíziu a pozrie si správy. Poprípade obetuje pár korún na zakúpenie si novín. V novinách či večerných správach je už však informácia so značným oneskorením. V televízii alebo rádiu je síce správa hneď, v prípade závažnej udalosti, ale bežne počas dňa väčšina ľudí nepozerá televíziu. Na pracoviskách býva prístup na internet a tak nie je problém vyhľadať si požadované informácie cez web. Ak je však žiadaná informácia dôležitá, jej požadovateľ neváha zaplatiť i určitý poplatok za prístup k nej (napríklad za registráciu na stránku). Čo však v situácii, ak je niekto na ulici a potrebuje sa rýchlo dostať k určitej informácii? Pravdepodobne zavolá zo svojho mobilného telefónu kolegom do práce, priateľovi, či rodinnému príslušníkovi, aby mu danú informáciu vyhľadali v počítači, na internete, v encyklopédii a pod. Poprípade, aby nemusel obťažovať niekoho iného, použije pripojenie do WAPu alebo v sieťach 2,5G a 3G priamo do mobilného internetu. Tak či tak je ochotný platiť viac, či už za hovor alebo za mobilné internetové pripojenie.

Vlastnosti mobilného marketingu

Rozličné spoločnosti a pracovníci v oblasti mobilného marketingu vytvorili rôzne akronymy na pomenovanie vlastností mobilného marketingu, ako napríklad:

PAIR (Personal - osobný; Available - dostupný; Immediate – okamžitý, Real time – v reálnom čase)


MAGIC (Mobile – mobilný, prenosný; Anytime – dostupný v každom čase; Globally – globálny, teda rozšírený po celom svete; Integrated – integrovaný; Customised – zosobnený podľa želania a potrieb zákazníka)

5M’s (Movement, Moment, Me, Money, Machines)
Movement (pohyb) - umožňuje uniknutie z jedného miesta
Moment (chvíľa, okamih) - rozširuje koncept času
Me (ja) - vyzdvihuje mňa samotného a moje spoločenstvo
Money (peniaze) - vynakladá peňažné prostriedky
Machines (prístroje) - splnomocňuje prístroje vykonávať určité činnosti

Najčastejčie pojmy spájané s mobilným marketingom a jeho formy

Mobilný marketing sa skladá z rozličných foriem, medzi ktoré patrí SMS marketing, MMS marketing, Mobile Advertising, MMR - Mobile Marketing Research (marketingový prieskum s pomocou mobilných zariadení, či mobilný zber dát), atď... Stretávame sa s pojmami, ako je mCommerce, Mobile banking (mBanking), mWallet (mobilná peňaženka), mPay (platenie cez mobil), mSecurity (bezpečnosť v mobilnom svete), mBroadcasting (živé vysielanie televízie či rozhlasu cez mobilné telefóny), Mobilný Internet, Mobloging (mobilné blogovanie), mIM (Mobile Instant Messenger), a ďalšími.
Bohužiaľ sa stretávame aj s negatívnymi formami, ako je Mobile SPAM (mSPAM), Mobile Hacking (mHacking), SMS snooping (čítanie správ priamo v databázach a prístupových bránach operátorov), SMS spoofing (prijímanie nevyžiadaných správ šírených z internetových SMS brán), SMS interception (odposluch, odchytávanie SMS správ zasielaných v mobilných sieťach) a iné formy novodobej kriminality.

Otázka úspešnosti na poli m-marketingu

Na svete pribúda stále viac a viac nových spoločností, ktoré sa snažia využiť mobilný marketing na rozšírenie svojho biznisu, zefektívnenie foriem komunikácie, oslovenie nových zákazníkov a podobne. Otázkou zostáva, ktorá z týchto firiem aj naozaj dokáže využiť ten obrovský potenciál, ktorý mobilný marketing v sebe ukrýva.

Résumé:

People in business can still more often hear a relativelly new term: Mobile Marketing. In this article, author is shortly presenting Mobile Marketing as a new marketing method that is based on the use of mobile devices (mobile phones, smartphones, PDA, MDA, partly laptops). The article is talking about legitimity of using mobile marketing, advantages of using mobile marketing, characteristics of mobile marketing (PAIR, MAGIC, 5M’s) and mobile marketing forms (SMS marketing, MMS marketing, etc.).

Použité zdroje/ List of References:

- Ahonen, T.: M-Profits: making money from 3G services. Chichester: Wiley, 2002. ISBN 0470847751
- http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Marketing [17:08, 15. január 2007]
- Metke, J.: m-marketing: Mobilný telefón ako nový nástroj marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006

Žiadne komentáre: